HMS i Manglerud Borettslag

Manglerud borettslag har et sterkt fokus på HMS. Mange av de oppgaver som styret jobber etter, kommer som en følge av forskriftene rundt HMS.

I Manglerud Borettslag er det Styreleder som er HMS ansvarlig.

Hva er HMS i et borettslag?

"Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at borettslag, sameier og velforeninger- heretter kalt boligvirksomheter- planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder virksomheten sin i samsvar med krav fastsatt i helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS).

Sagt på en litt annen måte: Internkontroll i boligvirksomheten betyr at styret skal kartlegge hvilke ulykker som kan intreffe, og sørge for å gjennomføre tiltak som vil hindre at så skjer. For eksempel at felles-arealene er ryddige og godt vedlikeholdt, at brann- og el-sikkerheten i bygningene er ivaretatt på en forskriftsmessig måte, at boligvirksomheten som sysselsetter personer i for eksempel vaktmestertjeneste sørger for at krav i arbeidsmiljøloven er overholdt, at barn ikke skader seg på lekeplassutstyr som ikke er godt nok vedlikeholdt og at avfall og spesialavfall blir tatt hånd om på en skikkelig måte."

Kilde: Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Hensikten med internkontroll i boligvirksomheten er altså at sikkerheten skal være så god som mulig, slik at beboerne til en hver tid er trygge i sine nærområder.

Krav til helse-, miljø- og sikkerhetstiltak som skal innføres i boligvirksomheten, og som er nedfelt i lovene som omfattes av forskrift om internkontroll.

Eksempler på områder som omfattes av HMS arbeidet:

- Lekeplassen

- Brannsikkerhet og brannvern

- El- sikkerhet

- Andre viktige ulykkesforebyggende tiltak

- Arbeidsgiveransvar

Hvordan jobber styret med HMS?

Planlegging og prioritering:

- Styret må planlegge hva som kan bedre sikkerheten. Et sentralt spørsmål vil være: Hvilke typer tiltak kan redusere sannsynligheten for at den eller den ulykken vil kunne oppstå, og hvorfro?

- Styret må sette opp en prioritert liste over hva det haster mest å gjøre noe med

- Styret må sette opp en handlingsplan som viser hva som skal gjennomføres når og innenfor hvilken tidsramme

- Informere og motivere beboerne

Oppfølging:

- Styret må iverksette gode rutiner for å rette opp feil og mangler.

- Dette forbedringsarbeidet må gjøres til en naturlig del av den daglige driften.

- Styret må passe på at tiltakene blir gjennomført innen de tidsfristene som er satt.

- Styret må foreta jevnlige kontroller av at internkontrollen fungerer som den skal. Det vil si de tiltakene som er gjennomført forhindrer de farlige situasjonene de er ment å skulle forhindre.

- Styrelederen bør sørge for at internkontrollen blir en naturlig del av styrets arbeid.